Privacybeleid

Versie 0.1
Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 09/12/2022.

Personal Health Solution, gevestigd te Blauwvoetstraat 9, 8400 Oostende – België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals toegelicht in deze privacy policy.

Contactinformatie:
Blauwvoetstraat 9
8400 Oostende, België

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar PHS, wordt verwezen naar Personal Health Solution BV, met maatschappelijke zetel te Blauwvoetstraat 9, 8400 Oostende en met als ondernemingsnummer RPR Gent afdeling Oostende 0766.644.745.

Wanneer u beroep doet op de diensten van PHS, vertrouwt u haar uw gegevens toe. Deze privacyverklaring wil u duidelijkheid bieden over de gegevens die PHS verzamelt, waarom PHS deze verzamelt en wat PHS hiermee doet. Hierbij wil PHS er u tevens op wijzen dat PHS steeds te uwer beschikking staat indien u aanpassingen wenst in de gegevens waarover PHS beschikt.

Welke gegevens verzamelt PHS en voor welke doeleinden?

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt gerechtvaardigd op basis van de diensten die PHS aan u levert. Uw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor :

 • werkplanning
 • boekhouding
 • facturatiedoeleinden
 • om wijzigingen in haar beleid te melden
 • om de diensten te kunnen leveren waarvoor u op PHS beroep doet, met name het aanleveren van “personal health solutions” in de vorm van voedingsschema’s, trainingsschema’s, bio-feedback, directe communicatie (mailing- en chatsysteem) tussen trainer en zijn klant, e.a. en ondersteunende dienstverlening met betrekking tot deze software
 • PHS verzamelt uw persoonsgegevens, of ontvangt deze van u, via haar website, mobiele site, telefonisch, per post of via sociale netwerken. Wanneer u contact met PHS opneemt, deelt u rechtstreeks de persoonsgegevens mee die nodig zijn om uw aanvraag te verwerken. Deze gegevens kunnen naam, voornaam, adres, ondernemingsnummer, telefoon, bedrijfsnaam, e-mailadres … bevatten.

In andere gevallen verzamelt PHS persoonsgegevens met behulp van cookies, om te begrijpen hoe u haar website gebruikt. Wanneer u de website van PHS bezoekt, laat u verschillende soorten anonieme browsegegevens na, zoals uw IP-adres en browsegeschiedenis.

Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen door de browser, tablet of smartphone van uw computer en dat helpt om gebruikersgegevens op te slaan voor een eenvoudige navigatie en om bepaalde functies mogelijk te maken. PHS gebruikt cookies om uw bezoek aan haar website te signaleren. Deze worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden.

Voor nagenoeg al haar diensten dient u vooraf uw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen aan PHS. Deze gegevens worden opgeslagen in haar databanken.

PHS verzamelt ook persoonsgegevens met betrekking tot gevoelige categorieën, zoals categorieën op basis van gezondheid.

Hoe gebruikt PHS deze gegevens?

PHS hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR of AVG).

PHS gebruikt deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor u haar om tussenkomst verzocht.

PHS vraagt u om toestemming voordat zij gegevens gebruikt voor andere doeleinden dan die in deze privacyverklaring worden beschreven. Zo kunnen uw gegevens, zoals uw emailadres, met uw goedkeuring, aangewend worden om u op de hoogte te houden van onderwerpen welke voor u relevant kunnen zijn. Daarnaast kan PHS uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over haar diensten, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen van aankomende wijzigingen of verbeteringen in haar dienstverlening.

PHS verwerkt uw persoonlijke gegevens op haar cloud servers, dit binnen de EER.

PHS deelt persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten PHS, behalve in een van de volgende omstandigheden:

Met uw toestemming

PHS kan persoonlijke gegevens delen met bedrijven, organisaties of individuen buiten PHS wanneer u haar toestemming heeft gegeven dit te doen.

Met domeinbeheerders

Als één van de programma’s van PHS wordt beheerd door een domeinbeheerder, heeft deze domeinbeheerder toegang tot uw persoonsgegevens (waaronder uw e-mailadres en andere gegevens). Deze domeinbeheerder kan mogelijks het volgende doen:

 • uw gegevens openen of bewaren die zijn opgeslagen als onderdeel van uw profiel.
 • uw gegevens ontvangen om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of verzoeken van overheidsinstanties.
 • de mogelijkheden beperken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Om juridische redenen

PHS deelt persoonlijke gegevens met bedrijven, organisaties of individuen buiten PHS als zij te goeder trouw van mening is dat toegang, gebruik, behoud of openbaarmaking van de gegevens redelijkerwijs nodig is om:

 • te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • de van toepassing zijnde voorwaarden af te dwingen, waaronder het onderzoeken van mogelijke schendingen.
 • fraude en technische of beveiligingsproblemen te detecteren, te voorkomen of anderszins aan te pakken.
 • de rechten, eigendom of veiligheid van PHS, haar cliënteel of het publiek te beschermen, zoals vereist of toegestaan volgens de wet.
 • Als PHS betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, blijft zij de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens waarborgen en stelt ze haar cliënteel op de hoogte voordat persoonlijke gegevens worden overgedragen of onderworpen aan een ander privacy beleid.

PHS doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

PHS evalueert periodiek en systematisch haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

PHS beperkt de toegang tot persoonlijke gegevens van medewerkers van PHS, contractanten en agenten die deze gegevens moeten kennen om ze voor PHS te verwerken. Deze personen zijn onderworpen aan strenge contractuele vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden bestraft of ontslagen als ze niet voldoen aan deze verplichtingen.

Hoe kunt u uw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van PHS duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe uw gegevens worden gebruikt. U kunt PHS onder andere contacteren om:

 • een aanvraag in te dienen om uw gegevens te wijzigen, op te vragen of te wissen;
 • uw toestemming tot het gebruik van uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden, persoonlijke reclame of andere (re)marketing doeleinden te geven of in te trekken;
 • een datalek te melden.
 • Ingeval u zoals hierboven voorzien, aangeeft uw persoonsgegevens te willen wijzigen, op te vragen of te wissen, zal PHS proberen deze gegevens snel bij te werken, ter beschikking te stellen of te verwijderen, tenzij PHS die gegevens moet bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Wanneer u uw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan PHS u vragen uw identiteit te verifiëren voordat zij uw verzoek kan verwerken. Indien u PHS een verzoek tot aanpassing wenst over te maken, kunt u haar bereiken via e-mail of schriftelijk per aangetekende brief op haar adres Blauwvoetstraat 9, 8400 Oostende.

PHS kan verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

PHS streeft ernaar haar databanken te handhaven op een manier die gegevens beschermt tegen onopzettelijke of kwaadwillige vernietiging of openbaarmaking. Daarom is het mogelijk dat PHS, nadat uw gegevens uit haar databanken werden verwijderd, resterende kopieën niet onmiddellijk van haar actieve servers verwijdert en gegevens niet uit haar back-upsystemen verwijderd worden.

Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die worden aangeboden door PHS.

Hoe wordt de naleving van deze privacyverklaring gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring?

PHS controleert regelmatig of ze voldoet aan haar eigen privacyverklaring. Wanneer PHS formele schriftelijke klachten ontvangt, neemt zij contact op met de persoon die de klacht heeft ingediend om vervolgacties te bespreken. Contact kan worden opgenomen via aangetekend schrijven op Blauwvoetstraat 9, 8400 Oostende of via .

Hoe worden wijzigingen aan deze privacyverklaring gecommuniceerd?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. PHS zal alle wijzigingen van de privacyverklaring op deze pagina aangeven.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen zoals omschreven onder 1. te verwezenlijken of zolang dit bij wet verplicht is.